VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3654/VPCP-TH
V/v kiểm điểm chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2013

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòngChính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm công tác chỉ đạo,điều hành 6 tháng đầu năm và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 thángcuối năm 2013 theo các nội dung sau:

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm2013

a) Phần kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện chứcnăng, nhiệm vụ của Bộ, cơ quan, địa phương:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nêu tạicác Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về nhữnggiải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm2013 về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thịtrường, giải quyết nợ xấu; các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ vàcác văn bản chỉ đạo, điều hành khác (nêu những nhiệm vụ, giải pháp đã thựchiện, kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân).

- Kiểm điểm việc thực hiện Quy chế làm việc vàChương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc lĩnh vực, phạmvi của Bộ, cơ quan, địa phương; tình hình thực hiện các đề án được giao trìnhChính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trungương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (mẫu biểu kèm theo); việc ban hành vàkết quả triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ.

b) Đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành củaChính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

- Những ưu điểm và kết quả đạt được trong chỉ đạo,điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hànhcủa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục chothời gian tới.

2. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm2013.

a) Giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối nămcủa Bộ, cơ quan, địa phương.

b) Kiến nghị những định hướng, nhiệm vụ trọng tâm,giải pháp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần tập trung chỉ đạo trong 6 thángcuối năm.

c) Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các đề án trìnhChính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong 6 tháng cuối năm để tiếp tục triển khaithực hiện các Nghị quyết Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Chương trình công tácnăm 2013 và các văn bản chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (lậpthành danh mục, xác định thời gian trình cụ thể, tóm tắt kế hoạch chuẩn bị củatừng đề án).

Đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương gửi báo cáo đếnVăn phòng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 để tổng hợp, trìnhChính phủ. Các báo cáo không có nội dung bí mật nhà nước, đề nghị gửi đồng thờivăn bản chính và văn bản điện tử theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Chánh VP các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh;
- Lưu: VT, TH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

ĐƠN VỊ ....

TÌNH HÌNH THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Stt

Tên đề án

Đề án đã trình

Đề án đã ban hành

Đề án xin rút khỏi CTCT

Đề án xin chuyển sang 2014

Đề án chưa trình

Tháng trình lại dự kiến

Ghi chú

Theo Cv 260/VPCP- TH

Số đề án giao thêm

Tổng cộng

Ghi chú: Đánh dấu X vào ô tương ứng với tính chấtcủa từng đề án

ĐƠN VỊ .................

ĐĂNG KÝ BỔ SUNGCHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Stt

Tên đề án

Cấp trình

Thời gian trình CP

Thời gian trình BCT, BBT

Ghi chú nguồn giao nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ

Bộ Chính trị

Ban Bí thư

Tổng cộng

Ghi chú: Các đề án đăng ký bổ sung là các đề ánđược giao thêm hoặc đăng ký thêm ngoài các đề án đã được ban hành theo công vănsố 260/VPCP- TH ngày 06/02/2013.