BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3655/BCT-XNK
V/v nhập khẩu xe địa hình để tạo tài sản cố định, trưng bày và giới thiệu

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Sakura Hong Ming Việt Nam
Địa chỉ: Lô 10-12, Khu Công nghiệp Nội Bài, X.Quang Tiến, H.Sóc Sơn, Hà Nội

Trả lời công văn số 130307CV/SHVN ngày 07 tháng 3năm 2013 Công ty TNHH Sakura Hong Ming Việt Nam về việc xin nhập khẩu 01 chiếcxe địa hình, thương hiệu Yamaha Grizzly 700 EPS, để tạo tài sản cố định, trưngbày và giới thiệu sản phẩm tại nhà máy. Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiếnnhư sau:

1. Theo quy định tại Điều 118 LuậtThương mại (2005), thương nhân Việt Nam (bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài tại Việt Nam) có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; lựachọn các hình thức trưng bày, giới thiệu phù hợp; tự mình tổ chức hoặc thuêthương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để trưngbày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của mình.

2. Theo quy định tại khoản 2 mục IIThông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (naylà Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lýhàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiquy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được trựctiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư,phụ tùng, linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết và các hàng hóa khác để triển khaihoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép đầutư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Hàng hóa nhập khẩu làm mẫu phục vụ cho mục đíchgiảng dạy hoặc trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các phòng trưng bày, gianhàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với quy mô đàotạo hoặc quy mô của phòng trưng bày, triển lãm, giới thiệu sản phẩm.

3. Bộ Công Thương đồng ý Công ty TNHH Sakura HongMing Việt Nam được nhập khẩu 01 chiếc xe địa hình, thương hiệu Yamaha Grizzly700 EPS, để tạo tài sản cố định, trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại nhà máy.Xe nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh, không đuợc tham gia giao thông,không được chuyển nhượng và mua bán trên thị trường Việt Nam. Việc nhập khẩu đuợcthực hiện theo các quy định hiện hành.

Bộ Công Thương thông báo để Công ty TNHH SakuraHong Ming Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK,

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh