BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3655/TM-KH-ĐT
V/v Nhập khẩu xe gạt bánh lốp, mới 100%

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

Kính gửi:

Công ty Du lịch và Thương mại
Thuộc Tổng công ty Than Việt Nam

Trả lời đề nghị của Công ty nêu tại công văn số 01090/TT-TM ngày 10/7/2004 và hồ sơ bổ sung ngày 29/7/2004 về việc xin phê duyệt hợp đồng nhập khẩu máy gạt bánh lốp Volvo G780B;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 91/TTg ngày 13/11/1992 ban hành quy định về quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 ban hành Quy chế đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2001 và số 1036/QĐ-HĐQT ngày 08/6/2004 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư mở rộng sản xuất khai thác than Mỏ Đông Cao Sơn;

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-VTD ngày 02/6/2004 của Tổng công ty Than Việt Nam phê duyệt mua thiết bị cho Công ty Than Cao Sơn;

Bộ thương mại có ý kiến như sau:

1- Đồng ý Công ty Du lịch và Thương mại nhập khẩu uỷ thác cho Công ty Than Cao Sơn 01 xe gạt bánh lốp G780B, mới 100% để thực hiện dự án đầu tư nêu trên, theo Hợp đồng nhập khẩu số 10/VOLVO-VTTC /2004 ngày 15/6/2004 ký giữa Công ty Du lịch và Thương mại với VOLVO EAST ASIA PTE LTD SINGAPORE, trị giá 209.000 USD CIF cảng Hải Phòng.

2- Việc nhập khẩu thực hiện theo các quy định hiện hành.

Văn bản có hiệu lực đến 31/12/2004./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh