BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8655/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu mặt hàng xe tải bánh xích tự đổ

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 16/07/2003 Tổng Cục thuế đã có công văn số7340 TC/TCT trả lời công văn số 120/2003/CTXL /CV ngày 17/04/2003 của công tyXây lắp và Vật tư xây dựng 5 về thuế nhập khẩu xe tải bánh xích tự đổ, Tổng Cụchải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định 1803/1998/QĐ /BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 8704trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 210/2000/Qđ-BTCngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hànghoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu; Tham khảoBản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng Hợp tác Hải quanThế giới thì:

- Mặt hàng xe tải bánh xích tự đổ, dùng động cơdiesel, loại có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 10 tấn nhưng không quá 20tấn, thuộc chương 87, mã số 8704.22.20, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (bamươi phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biếtvà thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGLê Mạnh Hùng