VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3656/VPCP-QHQT
V/v chấm dứt hiệu lực Hiệp định về thương mại và thanh toán với Cộng hoà Ba Lan

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Thương mại
- Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 3192/TM-AM ngày 18 tháng 7 năm 2003) về hiệu lực Hiệp định Thương mại và thanh toán với Ba Lan, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại làm các thủ tục pháp lý cần thiết để chấm dứt hiệu lực của Hiệp định về thương mại và thanh toán giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Ba Lan ký ngày 12 tháng 4 năm 1991 vào thời điểm Cộng hoà Ba Lan sẽ gia nhập Liên minh Châu Âu (EU), đồng thời thoả thuận với phía Ba Lan về quan hệ hai nước sau thời điểm trên sẽ được tiếp tục phát triển trên cơ sở của Hiệp định khung về hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu.

Đồng thời để chủ động giải quyết tổng thể, tránh xử lý riêng lẻ đối với từng bước Bộ Ngoại giao cần đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề trong quan hệ giữa ta với một số nước Đông Âu khi các nước này gia nhập EU trình Thủ tướng Chính phủ xem quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao