BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3657/BNN-KH
V/v góp ý kiến vào báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đã nhận được công văn số 7719/BKHGDTN &MT ngày29/10/2010 về việc góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiệnđịnh hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn có một số ý kiến như sau:

1. Cấu trúccủa bản báo cáo:

Bản báo cáo hiệnđược chia thành 03 phần chính:

Phần I. Tổ chứcthực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.

Phần II. Đánhgiá kết quả thực hiện 19 lĩnh vực hoạt động ưu tiên của định hướng chiến lượcphát triển bền vững ở Việt Nam.

Phần III. Kiếnnghị.

Đây là một bảnbáo cáo lớn nhằm đánh giá tình hình phát triển trên 03 lĩnh vực kinh tế, xãhội, môi trường của Việt Nam nói chung và các chương trình ưu tiên nói riênggiai đoạn vừa qua theo định hướng phát triển bền vững đã được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt tại Quyết định 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004, đồng thời đưa ranhững giải pháp lớn nhằm tiếp tục đưa nền kinh tế nước ta phát triển theo nhữngđịnh hướng bền vững trong giai đoạn tới. Để bản báo cáo rõ ràng hơn và khôngchồng chéo giữa các nội dung, nên chia bản báo cáo thành 02 phần chính.

Phần I. Đánh giátình hình thực hiện các định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Namgiai đoạn 2005 - 2010.1

Phần II. Phươnghướng nhiệm vụ và các giải pháp.2

2. Các nội dung cụ thể:

Đối với việc hoàn thiện hệ thốngthể chế, Báo cáo đã đề cập đến việc thành lập các hội đồng phát triển bền vữngở cấp ngành và địa phương theo tinh thần quyết định 153/2004/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay mới có Bộ Tài nguyên và Môi trường và 26tỉnh/thành phố thành lập, sau 5 năm Hội đồng này ở các ngành và các địa phươngkhác chưa được thành lập, như vậy cần phân tích nguyên nhân cụ thể. Bên cạnhđó, đối với các ngành, địa phương đã thành lập Hội đồng thì vai trò của Hộiđồng này đối với những định hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung cũng nhưcác chương trình/dự án lớn như thế nào cũng cần được phân tích đánh giá để rútkinh nghiệm.

Đối với những định hướng phát triểnbền vững trong thời gian tới, được đặt trong phần “Kiến nghị”3. Phầnnày cần phân tích cụ thể theo các ưu tiên chiến lược thuộc 03 lĩnh vực kinh tế,xã hội, môi trường như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với những nội dung công việc màtrong giai đoạn 5 năm qua chưa làm được, thì trong giai đoạn tới cũng cần giaonhiệm vụ cụ thể cho các ngành và địa phương.

Để đạt được các mục tiêu của Chiếnlược thì những định hướng, giải pháp và giả định đặt ra cần phải được thiết kếnhư là một kế hoạch hành động cụ thể, dưới dạng khung lôgic để tạo điều kiệncho quá trình giám sát và làm rõ vai trò của các ngành các cấp.

Trên đây là một số ý kiến góp ý củaBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thamkhảo, hoàn chỉnh bản dự thảo trước khi trình Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

1Phần I và Phần II của bản báo cáo này có thể gộp lại và các đánh giá nên bámsát vào các nhiệm vụ cụ thể trong phần 5 của Quyết định 153/2004/QĐ-TTg ngày17/8/2004. 19 nhiệm vụ ưu tiên đều nằm trong 03 lĩnh vực kinh tế, xã hội và môitrường.

2Hội đồng phát triển bền vững quốc gia, đứng đầu là Phó Thủ tướng Chính phủ,thành viên Hội đồng cũng là các thành viên của Chính phủ. Việc định hướng pháttriển kinh tế xã hội theo hướng bền vững là trách nhiệm của Chính phủ. Do đóphần kiến nghị nên sửa lại là phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp.

3 Phần này phântích quá ngắn 7 trang/67 trang (chiếm 10% của toàn bộ báo cáo) và chưa cụ thể.