BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3658/BTC-CST
V/v trả lời vướng mắc trong việc ban hành quy định thu phí an ninh trật tự

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2007

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 301 TC/NS,ngày 05/02/2007 của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị giải đáp về một số vướng mắc trong việc ban hành quy định thu phí an ninh trật tự. Về vấn đề này, BộTài chính có ý kiến như sau:

- Về Quỹ an ninh, trật tự: Điều 14 Nghị định 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ về Công an xã quy định kinh phí cho hoạt động của Công an xã để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn xã, thị trấn được đảm bảo từ các nguồn: Ngân sách nhà nước; Quỹ an ninh, trật tự của địa phương; Kinh phí chi cho hoạt động quản lý, hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Theo hướng dẫn tại điểm a.11 khoản 4 mục III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì “Phían ninh, trật tự là khoản thu đối với các tổ chức, hộ gia đình cư trú trên địa bàn địa phương, là một trong những nguồn kinh phí của Quỹ an ninh, trật tự của địa phương, nhằm mục đích hỗ trợ thêm cho hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương của công an xã, phường, đội dân phòng, tổ tuần tra”.

- Về Quỹ quốc phòng, an ninh: Điều 28 Pháp lệnh dân quân tự vệ quy định "Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Uỷban nhân dân phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, động viên các đoàn thểnhân dân, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và nhân dân đóng góp theo khả năng và hình thức thích hợp để lập quỹ quốc phòng, an ninh ở địa phương".

Như vậy, Quỹ quốc phòng, an ninh và Quỹ an ninh,trật tự là hai quỹ độc lập với nhau, có các hình thức huy động và mục đích sửdụng khác nhau.

Đối với khoản "Phí an ninh, trật tự” là mộttrong các nguồn huy động của Quỹ an ninh, trật tự thì tuỳ thuộc vào tình hìnhthực tế của địa phương về các nguồn kinh phí khác đóng góp cho Quỹ an ninh,trật tự và việc tổ chức hoạt động của Công an xã, đội dân phòng, tổ tuần tra...Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định mức thu cho phù hợp theo hướng dẫn tại Thông tư 97/2006/TT-BTC .

Đối với Quỹ quốc phòng, an ninh thì việc lập Quỹ dựa trên vận động sự tự nguyện của các tổ chức và cá nhân đóng góp theo khảnăng và hình thức thích hợp để chi hỗ trợ cho hoạt động của lực lượng dân quântự vệ trên địa bàn theo quy định của Pháp lệnh dân quân tự vệ.

Bộ Tài chính trả lời để Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm