BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------------------
V/v: Thủ tục XK linh kiện, vật tư để bảo hành của DNCX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.
Trả lời công văn số 1246/HQBD-GSQL ngày 25/05/2012 của Cục Hải quan Bình Dương về vướng mắc khi triển khai thực hiện điểm 2, công văn số 2275/TCHQ-GSQL ngày 11/5/2012 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục xuất khẩu linh kiện, vật tư để bảo hành cho sản phẩm của Công ty TNHH Phonak Operation Center Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Theo ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 6321/BCT-XNK ngày 29/6/2010 thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả những doanh nghiệp có quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu không được kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Vì vậy, để ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ sửa chữa, bảo hành tại nước ngoài để kinh doanh tạm nhập-tái xuất:
- Hợp đồng xuất khẩu sản phẩm của Công ty phải có điều khoản về bảo hành sản phẩm;
- Căn cứ điều khoản bảo hành trong hợp đồng xuất khẩu sản phẩm, Công ty đăng ký với Chi cục Hải quan lượng vật tư, linh kiện xuất khẩu để sửa chữa, bảo hành;
- Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu cho Công ty thực hiện việc theo dõi chặt chẽ để ngăn chặn việc lợi dụng dịch vụ này để kinh doanh tạm nhập-tái xuất.
2. Về thủ tục xuất khẩu:
Thủ tục xuất khẩu vật tư, linh kiện ra nước ngoài để sửa chữa, bảo hành sản phẩm thực hiện theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu. Trên tờ khai xuất khẩu hoặc phụ lục tờ khải xuất khẩu ghi rõ nguồn gốc của linh kiện, vật tư xuất khẩu để bảo hành (từ nguồn nhập khẩu hay do doanh nghiệp sản xuất).
Trước khi xuất khẩu doanh nghiệp phải thực hiện thông báo định mức theo đúng quy định về thông báo định mức của loại hình nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.
3. Công văn này thay thế điểm 2, công văn số 2275/TCHQ-GSQL ngày 11/05/2012 của Tổng cục Hải quan.
Tổng cục Hải quan trả lời để cục Hải quan Bình Dương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh