VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3658/VPCP-QHQT
V/v phương án sử dụng viện trợ lúa mì của Chính phủ Mỹ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Các tỉnh:Nghệ An, Trà Vinh, Lai ChâuCao Bằng, Yên Bái, Hoà Bình, Hà Nam, Thái Nguyên, Phú Yên, Thái Bình, Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 7358 TC/TCĐN ngày 16 tháng 7 năm 2003) về phương án sử dụng tiền bán lúa mỳ thuộc Hiệp định viện trợ lúa mỳ của Chính phủ Mỹ tài khoá 2002 cho Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc sử dụng tiền bán lúa mỳ thuộc Hiệp định việc trợ lúa mỳ của Chính phủ Mỹ tài khóa 2002 hỗ trợ cho các tỉnh nghèo đặc biệt khó khăn miền núi, vùng lũ như đề nghị của Bộ Tài chính (danh sách kèm theo).

2. Giao Bộ Tài chính bàn thống nhất lại với các tỉnh sử dụng số tiền viện trợ này cho các dự án thiết thực hơn như thuỷ lợi, chăn nuôi, trạm y tế... vì việc xây dựng nâng cấp trường học để xoá trường lớp học 3 ca và tranh tre nứa lá đã được cấp vốn bằng nguồn thu phát hành Công trái giáo dục.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao