BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3659/BNN-BVTV
V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí mua thuốc BVTV cho tỉnh Ninh Bình vụ Đông Xuân 2010

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài chính

Theo báo cáo của tỉnh Ninh Bình, vụĐông Xuân năm 2010, toàn tỉnh có 2.202,1 ha diện tích lúa nhiễm bệnh lùn sọcđen, vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn 65/124 xã ở 8 huyện, thị xã,thành phố. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có Quyếtđịnh số 239/QĐ-UBND ngày 19/3/2010 công bố dịch lùn sọc đen trên toàn tỉnh.

Sau khi thực hiện công tác chốngdịch và thực hiện văn bản số 1782/BNN-BVTV Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn về việc phê duyệt về chủng loại và số lượng thuốc bảo vệ thực vật, ngày24/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã có Tờ trình số 33/TTr-UBND đề nghịNgân sách Trung ương hỗ trợ 4.568 triệu đồng kinh phí mua 12.070 lít thuốc bảovệ thực vật theo phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và PTNT phòng trừ dập dịch lùnsọc đen hại lúa sử dụng cho 22.510 ha lúa (công văn gửi kèm).

Căn cứ theo Quyết định 1459/QĐ-TTgngày 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phòng trừ dập dịch rầy nâu, bệnh vànglùn, lùn xoắn lá trên lúa; văn bản số 291/TTg-KTN ngày 11/02/2010 của Thủ tướngChính phủ quy định về chính sách hỗ trợ, phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lávà bệnh lùn sọc đen; Thông tư số 53/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn chế độ tài chính để thực hiện phòng trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá vàlùn sọc đen hại lúa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tàichính xem xét, hỗ trợ kinh phí4.568 triệu đồng để mua 12.070 lít thuốcbảo vệ thực vật cho tỉnh Ninh Bình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VT, BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng