BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn xác định phạm vi ảnh hưởng do rung chấn của thiết bị thi công gây ra - Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư Phát triểnđường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 3476/VEC-QLTC ngày14/10/2013 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam về xácđịnh phạm vi ảnh hưởng do rung chấn của thiết bị thi công gây ra - dự án đườngcao tốc Nội Bài - Lào Cai, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 27: 2010/BTNMT về "Độrung" được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2010/TT-TNMT ngày 16/12/2010của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thay thế TCVN 6962:2001. Quy chuẩn này quyđịnh giá trị tối đa cho phép mức gia tốc rung do con người tạo ra tại các khuvực có con người sinh sống, hoạt động và làm việc.

Đối với việc xác định phạm vi ảnh hưởng do rung chấn củathiết bị thi công gây ra, Bộ Xây dựng đề nghị Tổng Công ty Đầu tư Phát triểnđường cao tốc Việt Nam cần thuê tư vấn do mức độ rung chẩn để xác định phạm viảnh hưởng do các thiết bị thi công gây ra và xác định mức độ đã ảnh hưởng tớikhu vực dân cư sinh sống và làm việc xung quanh khu vực thi công công trình,đồng thời liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để có hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng để Quý Tổng Công ty đượcbiết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Hữu Hà