BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 366/BXD-QLN
V/v triển khai xây dựng chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân KCN, ký túc xá cho sinh viên

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Thực hiện Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 và Chỉ thị số 34/2006/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triểnkhai thi hành Luật nhà ở, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếnhành triển khai việc xây dựng Chương trình phát triển nhà ở của địa phương,trong đó có Chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ởvà việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ở các địa phương còn rất hạn chế. Thực tế,còn nhiều đối tượng chính sách xã hội đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt làcác hộ nghèo, các đối tượng có thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khucông nghiệp, khu chế xuất và sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

Tại cuộc họp ngày 05/02/2009, Thường trực Chính phủ đã ngheBộ Xây dựng báo cáo và Thủ tướng Chính phủ đã cho ý kiến chỉ đạo về hướng giảiquyết nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng; công nhân lao động tạicác khu công nghiệp và một số đối tượng chính sách xã hội khác. Thủ tướng cũngđã chỉ đạo cần sớm triển khai áp dụng các cơ chế, chính sách nêu trên tại mộtsố địa phương trọng điểm (thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…). Thực hiệný kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã dự thảo Quyết định củaThủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách đầu tư xây dựngnhà ở để cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng; công nhân lao động tại cáckhu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuê (hiện nay Bộ Xây dựngđang tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo, báo cáo Thủtướng Chính phủ trong tháng 3/2009).

Để góp phần triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về nhàở, Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về nhữnggiải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tếvà đảm bảo an sinh xã hội và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xâydựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạoSở Xây dựng và các cơ quan có liên quan triển khai một số nội dung cụ thể sau:

1. Đối với với các địa phương chưa xây dựng Chương trìnhphát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng theo quy định của phápluật về nhà ở, cần khẩn trương xây dựng Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ởgiai đoạn 2009-2010 và những năm tiếp theo để trình cơ quan có thẩm quyền xemxét, ban hành;

2. Sớm triển khai việc lập, phê duyệt theo thẩm quyền Đề ánhỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiệntrên phạm vi địa bàn đảm bảo tiến độ và hiệu quả Đề án. Riêng đối với 61 huyệnnghèo cần phải được lồng ghép thực hiện cùng với việc thực hiện Nghị quyết số30a/ 2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèonhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

3. Tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng, nhu cầu nhà ở củacác đối tượng chính sách xã hội gặp khó khăn về nhà ở trên phạm vi địa bàn, đặcbiệt là công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, sinh viên cáctrường đại học, cao đẳng trên địa bàn để triển khai kế hoạch, đề án và các dựán đầu tư xây dựng nhà ở cụ thể cho các đối tượng này trong giai đoạn 2009-2010và những năm tiếp theo. Trong kế hoạch, đề án cần nêu rõ các nội dung liênquan: đối tượng được giải quyết hỗ trợ nhà ở, phương thức hỗ trợ, các cơ chế ưuđãi cụ thể, nhu cầu quỹ đất, nguồn vốn đầu tư, dự kiến địa điểm triển khai dựán, tiến độ thực hiện…

Trên đây là một số nội dung cụ thể nhằm triển khai các quyđịnh của pháp luật về nhà ở và góp phần đảm bảo an sinh xã hội theo chủ trươngcủa Chính phủ. Đồng thời góp phần giải quyết một bước các nhu cầu bức xúc củamột số đối tượng chính sách xã hội gặp khó khăn về chỗ ở theo chỉ đạo của Banbí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình triển khai thựchiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địa phương phản ánh kịp thời về BộXây dựng để phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủxem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
Như trên ;
Thủ tướng CP (để b/c);
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để b/c);
Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Lưu VP ;
Cục QLN (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam