CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 366/CP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án ODA Tây Ban Nha giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ kế hoạch và đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại Giao
- Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1290 BKH/KTĐN ngày 6/3/2003) về việc phê duyệt danh mục dự án ODA Tây Ban Nha, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt Danh mục dự án sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2 của Tây Ban Nha, thuộc Chương trình Hợp tác tài chính 2001-2003, bao gồm 7 dự án có tổng giá trị 45 triệu USD.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo Danh mục dự án giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cho phía Tây Ban Nha, đồng thời kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ các Bộ, ngành địa phương liên quan triển khai nhanh các dự án giai đoạn 1 và có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện trước 30/6/2003, nếu dự án nào xét thấy khó có khả năng triển khai hiệu quả thì có thể xem xét điều chuyển vốn cho dự án khác.

- Trong quá trình xây dựng dự án, Bộ Giao thông vận tải cần xem xét kỹ sự phù hợp với quy hoạch, quy mô đầu tư, điều kiện tín dụng (vay lại), tính khả thi... của dự án “Mua đoàn tầu đường ngắn” - trị giá 22 triệu USD thuộc Danh mục dự án giai đoạn 2./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan