BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 366/LĐTBXH-TL
V/v: triển khai xây dựng đơn giá tiền lương năm 2006 trong các công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ
- Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc tw
- Chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty hạng đặc biệt

Căn cứ qui định của Chính phủ tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước và Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty hạng đặc biệt:

1/ Năm 2006, chỉ đạo các công ty nhà nước thuộc quyền quản lý sớm thực hiện việc xây dựng và đăng ký đơn giá tiền lương, xây dựng quỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2/ Trong khi chưa có quyết định chính thức về đơn giá tiền lượng, căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh các công ty tạm ứng đơn giá tiền lương tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương năm 2005 để trả cho người lao động. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc được tạm ứng tối đa không quá 80% mức tiền lương thực tế năm 2005.

3/ Tổng hợp, báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tình hình đăng ký đơn giá tiền lương, thẩm định quỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc năm 2006 và tình hình thực hiện năm 2005 về lao động, tiền lương, thu nhập của các công ty thuộc quyền quản lý theo đúng qui định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 nêu trên.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty hạng đặc biệt chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đúng qui định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VP, Vụ TL (14)

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng