BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/TCT-KK
V/v mã số thuế nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 29321/CT-KTrT6 ngày 21/11/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc cấp mã số thuế cho cácnhà thầu nước ngoài để thực hiện việc kê khai thuế GTGT đối với trường hợp cácnhà thầu nước ngoài là liên danh gồm nhiều thành viên, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Điểm 4, Mục III, Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính về khai thuế, nộp thuế đối vớitrường hợp Nhà thầu nước ngoài liên doanh nhiều bên hướng dẫn:

"- Trường hợp các bên liênquan thành lập ra Ban điều hành liên danh, Ban điều hành thực hiện hạch toán kếtoán, có tài khoản ngân hàng và chịu trách nhiệm phát hành hóa đơn; hoặc tổchức kinh tế Việt Nam tham gia liên danh chịu trách nhiệm hạch toán chung vàchia lợi nhuận cho các bên thì Ban điều hành liên danh, hoặc tổ chức kinh tế ViệtNam, có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo quyđịnh trên toàn bộ doanh thu thực hiện Hợp đồng nhà thầu.

- Trường hợp các bên tham gia liêndanh theo phương thức chia doanh thu, chia sản phẩm, hoặc cùng nhau liên danhnhận thầu công việc nhưng mỗi bên tham gia liên danh thực hiện một phần côngviệc riêng biệt, các bên tự xác định phần doanh thu thu được của mình thì mỗibên có thể thực hiện nộp thuế như hướng dẫn tại phần B Thông tư này".

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghịCục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ văn bản hướng dẫn và căn cứ quy định về môhình tổ chức, hoạt động của liên danh nhà thầu tại Hợp đồng liên danh, thực tếhoạt động của các nhà thầu để hướng dẫn các nhà thầu thực hiện nghĩa vụ thuếtheo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Hà Nội được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC-CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái