BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3660/BNN-TCTL
V/v góp ý Quy hoạch tổng thể cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Phúc đáp công văn số 19/BXD-HTKTngày 23/9/2010 của Bộ Xây dựng về việc góp ý thẩm định và phê duyệt Quy hoạchtổng thể cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trí với nội dung báocáo quy hoạch tổng thể.

2. Một số nội dung đề nghị xem xét,bổ sung:

- Báo cáo mới đề cập tỷ lệ người dânđược cấp nước đến cuối năm 2006, cần cập nhật số liệu tại thời điểm hiện tại(năm 2009).

- Trong các giai đoạn tới, khi nhu cầusử dụng nước tăng dẫn đến điều chỉnh tăng sử dụng các nguồn nước; đồng thời doảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thủy văn dòng chảy… gây ảnh hưởng làm xâm nhậpmặn, suy thoái và ô nhiễm nguồn nước… Vì vậy, đề nghị quý Bộ cân nhắc về việcxác định nguồn nước theo hướng đảm bảo bền vững, theo đó ưu tiên sử dụng nguồnnước từ các hồ Trị An và hồ Dầu Tiếng.

- Riêng nhà máy nước Sài Gòn cầnchuyển vị trí lấy nước từ hồ Dầu Tiếng để tiết kiệm lượng nước đẩy mặn từ hồDầu Tiếng.

- Cập nhật thông tin quy hoạch cácngành có liên quan sử dụng nước trong khu vực đảm bảo phù hợp với định hướngphát triển chung cũng như hài hòa lợi ích các ngành.

Đề nghị Quý Bộ xem xét, bổ sung hoànchỉnh quy hoạch tổng thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ: Kế hoạch & ĐT, Tài chính, Tài nguyên & MT;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học