BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3661/BNN-TCCB
V/v đề nghị hướng dẫn xếp lương đối với viên chức nghỉ hưu thuộc Trường Đại học Thủy lợi

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Trường Đại học Thủy lợi đã có côngvăn số 1140/ĐHTL-TCCB ngày 01/11/2010 về việc đề nghị xét nâng ngạch không quathi đối với viên chức khi có thông báo nghỉ hưu, căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạchkhông qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có thông báo nghỉ hưu,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Nội vụ xét, hướng dẫn nângngạch và xếp lương đối với viên chức thuộc Trường Đại học Thủy lợi như sau:

Giáo sư Hồ Sỹ Minh, sinh ngày23/4/1946, trình độ Tiến sỹ, giảng viên chính, Trường Đại học Thủy lợi, thamgia cách mạng tháng 6/1969, hệ số lương hiện hưởng 6,78 bậc 8/8 ngạch Giảngviên chính cộng 10% phụ cấp thâm niên vượt khung, mã ngạch 15.110, từ ngày 01/12/2009.Trong công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ, 10 năm trước khi nghỉ hưu không bị bấtcứ hình thức kỷ luật nào, đã có thông báo nghỉ hưu từ ngày 01/5/2011 (Thông báosố 1144/TB-ĐHTL-TCCB ngày 01/11/2010).

Đề nghị bổ nhiệm và xếp lương bậc5/6 ngạch Giảng viên cao cấp, hệ số lương 7,64, mã ngạch 15.109, được hưởng từngày 01/01/2011.

Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét và chấpthuận đề nghị nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng