VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S :3661/VPCP-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh cục bộ tại một số khu vực thuộc Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Về đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Khánh Hòa (văn bản số 2056/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương điều chỉnh cục bộ tại một số khu vực thuộc Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, thống nhất với các Bộ, ngành liên quan làm rõ sự cần thiết điều chỉnh cục bộ một số khu vực trong đồ án Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025 như đề ngh Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: VH, TT&DL, TN&MT, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
TTCP,TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa
(24).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆM
N
guyễn Cao Lục