BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3663/BNN-TCCB
V/v Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 25/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 25/11/2011 của Thủtướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Namtrực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ yêu cầu Viện Khoa học Lâmnghiệp Việt Nam thực hiện một số nội dung sau:

1. Trên cơ sở Đề án tổ chức và hoạt động của Viện Khoa họcLâm nghiệp Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Viện dự thảo trìnhBộ xem xét, ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấutổ chức, biên chế của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và các đơn vị trựcthuộc Viện; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện. Thời gian hoàn thành trướcngày 10/01/2012.

Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại tổ chức hành chính,tổ chức sự nghiệp nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thểtổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

2. Sau khi trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và ban hành Điều lệ tổ chức vàhoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp (mới), Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng Quản lýcán bộ) sẽ phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đề xuất nhân sự Lãnhđạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trình Bộ trưởng và Ban cán sự xem xét,quyết định. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/02/2012.

3. Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (mới) có tráchnhiệm đề xuất, giới thiệu cán bộ để Bộ xem xét, thực hiện quy trình bổ nhiệm chứcdanh lãnh đạo các đơn vị thuộc diện Bộ quản lý. Đối với các chức danh lãnh đạokhác, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo quy định và quyếtđịnh phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

Trình tự, thủ tục về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chứclãnh đạo được quy định tại Hướng dẫn 474/HDQH /BCS ngày 8/7/2009 của Ban cán sựĐảng Bộ về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển,từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày15/3/2010 của Chính phủ quy định về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;Quyết định số 855/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/3/2008 của Bộ ban hành Quy định tiêuchuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ.

Yêu cầu Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam khẩntrương thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- Vụ TCCB (để t/h);
- Vụ KHCN&MT (để p/h);
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát