BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3663/BNN-TCTL
V/v thay đổi đơn vị thực hiện Thông tư liên tịch số 48/2009/TTLT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài chính

Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2009/TTLT -BTC-BNN ngày12/03/2009 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinhphí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều. Tại thời điểm ban hành Thôngtư, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão (Cục Quản lý ĐĐ & PCLB) trựcthuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn) được giao nhiệm vụ lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinhphí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều đối với các tuyến đê từ cấp IIIđến cấp đặc biệt do ngân sách Trung ương bảo đảm.

Từ ngày 15 tháng 3 năm 2010 Tổng cụcThủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT được thành lập theo Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lýĐĐ & PCLB trực thuộc Tổng cục (trở thành đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Tổngcục). Để tiếp tục thực hiện quy định tại Thông tư 48/2009/TTLT , Bộ Nông nghiệpvà PTNT thống nhất giao cho Tổng cục Thủy lợi thực hiện nhiệm vụ lập, chấp hànhdự toán và quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều đốivới các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt do ngân sách Trung ương bảo đảm.Tổng cục Thủy lợi sẽ sử dụng bộ máy tham mưu của Tổng cục, trong đó có Cục Quảnlý ĐĐ & PCLB để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như trên.

Vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn thông báo và đề nghị Bộ Tài chính đồng thuận để Tổng cục Thủy lợithực hiện nhiệm vụ từ năm 2010 và các năm tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ HCSN (Bộ TC);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ TC; TCTL
- Sở NN&PTNT các tỉnh có đê;
- Lưu: VT Bộ, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học