BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3663/TCHQ-GSQL
V/v DNCX thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 314/HQĐNa-GSQL ngày 27/1/2015 của Cục Hảiquan tỉnh Đồng Nai về doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thuê nhà xưởng để phục vụ hoạtđộng sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về việc thuê nhà xưởng để sản xuất của DNCX: Căn cứ quy địnhtại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006của Chính phủ thì Công ty TNHH Shirai Việt Namđược quyền thuê nhà xưởng, kho bãi xây sẵn trong khu công nghiệp để phục vụ sảnxuất.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì nhà đầu tư có trách nhiệm tuânthủ quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nộidung văn bản đăng kýđầu tư, nội dung Giấychứng nhận đầu tư.

Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 41 Nghị định số108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì nội dung “Địa điểm thực hiện dựán đầu tư, nhu cầu diện tích đất sử dụng” là một trong số các nội dung chủ yếutrên Giấy chứng nhận đầu tư.

Do vậy, Công ty chỉ được lắp đặt dây chuyền đóng gói tự động,vận chuyển hàng hóa vào địa điểm mới này để đóng gói khi địa điểm này được ghicụ thể tại Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

2/ Về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, luân chuyểnhàng hóa: Do nhà xưởng DNCX thuê để phục vụ hoạt động sản xuất của chính DNCXnên địa điểm này phải đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan đối vớiDNCX theo quy định hiện hành tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CPngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa luân chuyển trong nội bộDNCX thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015của Bộ Tàichính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đượcbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường