BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
V/v: Đăng ký Danh mục miễn thuế tạo tài sản cố định
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 224/HQĐB-NV ngày 11/03/2014 của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên báo cáo vướng mắc khi đăng Danh mục miễn thuế tạo TSCĐ dự án thủy điện Huội Quảng có sự chuyển đổi chủ đầu tư dự án.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Căn cứ Điều 66 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định về chuyển nhượng dự án thì nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác.
- Căn cứ khoản 3 Điều 14 Nghị định số 83/2013/-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư đã được ưu đãi về thuế nhập khẩu theo lĩnh vực, địa bàn đầu tư theo quy định của pháp luật liên quan nhưng sau đó chuyển nhượng cho đối tượng khác mà người nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án tại địa bàn, lĩnh vực được ưu đãi thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật và người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng không phải thực hiện kê khai nộp thuế nhập khẩu.
- Căn cứ điểm c khoản 22 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của BTài chính quy định:
“c) Hàng hóa, trang thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cđịnh của dự án ưu đãi đu tư đã được ưu đãi v thuế nhập khẩu theo lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đu tư theo quy định của pháp luật liên quan nhưng chủ dự án chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác (chuyn đổi chủ sở hữu dự án) thì tiếp tục được miễn thuế nhập khẩu nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
c.1) Tại thời điểm chuyn nhượng, Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành vẫn quy định dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư;
c.2) Giá chuyển nhượng máy móc thiết bị tạo tài sản cđịnh của dự án không bao gồm thuế nhập khẩu;
c.3) Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng (chủ sở hữu mới dự án) là chủ đầu tư có dự án chuyển nhượng được ghi tại Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất tại Việt Nam ? Thủ tục mua bán đất đai

Sau mười 10 ngày kể từ ngày chuyển nhượng, chủ dự án nhận chuyển nhượng và tổ chức cá nhân nhận chuyển nhượng phải kê khai với cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế của dự án về việc chuyển nhượng”.
Trường hợp Dự án nhà máy thủy điện Huội Quảng chuyển đổi chủ sở hữu đáp ứng các điều kiện nêu trên thì Danh mục hàng hóa miễn thuế của Dự án được xử lý như sau:
- Chủ dự án cũ (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) thng kê toàn bộ quá trình sử dụng Danh mục hàng hóa miễn thuế đã cấp cho Dự án thủy điện Huội Quảng trong đó nêu rõ: số lượng hàng hóa theo danh mục miễn thuế đã được cấp, slượng hàng hóa đã nhập khẩu, slượng hàng hóa đã đưa vào sử dụng cho dự án, số lượng hàng hóa không sử dụng cho dự án (tình hình nộp thuế đối với số lượng hàng hóa này), số lượng hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu theo Danh mực đã được cp.
- Căn cứ kết quả thống kê của chủ dự án cũ (Tập đoàn Điện lực Việt Nam), cơ quan hải quan sẽ thu hồi Danh mục, Phiếu theo i trừ lùi đã được cấp để cấp Danh mục miễn thuế cho chủ dự án mới (Tổng công ty phát điện 3) trên cơ sở shàng còn lại chưa nhập khẩu của Danh mục cũ và thu đủ thuế theo quy định đối với shàng hóa đã được miễn thuế nhưng không sử dụng cho dự án.
- Đối với các hạng mục của dự án chưa đăng ký Danh mục miễn thuế thì hải quan địa phương cấp Danh mục cho đơn vị là chdự án mới.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Điện Biên biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Công ty Phát điện 3 (KCN Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Tnh Bà Rịa - Vũng Tàu) (thay trả lời công văn số 1 532/GENC O3-ĐT-XD ngày 31/3/2014)
- Lưu: VT. TXNK. (03 bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục mua đất của cặp vợ chồng đã ly hôn ? Cách lập hợp đồng mua bán đất ?