VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3663/VPCP-KTTH
V/v thuế nhập khẩu và phụ thu bột nhựa PVC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Về việc đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa và hoá chất Phú Mỹ tại công văn số 01503/CV-PMPC ngày 18 tháng 7 năm 2003 kiến nghị duy trì thuế nhập khẩu và phụ thu bột nhựa PVC, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét, giải quyết và có công văn trả lời cho Công ty.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy