BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3664/BNN-TCCB
V/v ký kết thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, phát hành và sử dụng thí điểm “Thẻ học nghề nông nghiệp”

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính.

Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTgngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho laođộng nông thôn đến năm 2020”, trong đó giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liênquan thí điểm triển khai hình thức cấp thẻ học nghề nông nghiệp cho lao độngnông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng xong dự thảo Thông tư liêntịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính - Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội “hướng dẫn, phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻhọc nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dụcđào tạo” theo quy định. Để ban hành Thông tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn kính đề nghị Quý Bộ ký văn bản nói trên theo quy định (Hồ sơ trình kýgửi kèm theo công văn này).

Rất mong nhận được sự phối hợp củaQuý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học