BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3664/BNN-TCCB
V/v Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bảnsố 8457/VPCP-TCCV ngày 28/11/2011 của Văn phòng Chính phủ Về việc thành lậpViện Nghiên cứu Mía đường trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệpViệt Nam khẩn trương:

1. Hoàn chỉnh Hồ sơ Đề án, Dự thảo Quyết định của Bộ trưởngThành lập Viện Nghiên cứu Mía đường, Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động củaViện Nghiên cứu Mía Đường để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Thời gian hoàn thành báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ)trước ngày 30/12/2011.

2. Sau khi có Quyết định của Bộ trưởng thành lập Viện Nghiêncứu Mía Đường, để chuẩn bị nhân sự giới thiệu vào chức danh Viện trưởng đề nghịlãnh đạo và cấp ủy Đảng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía Đường họp, có ýkiến bằng văn bản về việc giới thiệu nhân sự cụ thể (kèm theo sơ yếu lý lịch cánhân) báo cáo Ban Giám đốc và Đảng ủy Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đểtrình Ban cán sự Đảng Bộ xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành báo cáo Bộ(qua Vụ Tổ chức cán bộ) chậm nhất sau 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thànhlập Viện có hiệu lực thi hành.

Đối với các chức danh lãnh đạo khác của Viện Nghiên cứu Mía Đường,căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn của các chức danh, quyết định phân cấp quản lý cánbộ của Bộ và quy định hiện hành, lãnh đạo Viện và Đảng ủy Viện (hoặc Trung tâm)trình Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thực hiện theo quy định.

Lưu ý: Trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ thực hiện theo quyđịnh tại Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Chính phủ ban hànhquy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, côngchức lãnh đạo; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy địnhvề tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 855/QĐ-BNN-TCCB ngày19/3/2008 của Bộ ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quảnlý thuộc Bộ và Quyết định số 3264/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/12/2010 Sửa đổi bổ sungmột số điều Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Dự thảo Tờtrình của Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ, Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổsung Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg ngày 9/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ Thànhlập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Trong đó, có việc đưa Viện Nghiên cứu Míađường vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ Đề án gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày10/02/2012 để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trình tự, thủ tục xây dựng Đề án thực hiện theo quy định tạiNghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủtục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhànước và quy định pháp luật có liên quan.

Yêu cầu Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam khẩn trương thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Bá Bổng;
- Vụ TCCB (để t/h);
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát