ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3665/UBND-TKCT
V/v triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế mộtcửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thaythế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướngChính phủ; văn bản số 1963/BNV-CCHCngày 08/5/2015 của Bộ Nội vụ v việctriển khai thực hiện cơ chế một cửa, chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ.Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốccác Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thànhphố Bảo Lộc khẩn trương triển khai và thực hiện những nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các nội dung Quyết định số09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể đội ngũ cánbộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện của độingũ cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính nhà nước về thực hiệncơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời thực hiện thông tin tuyên truyềntới người dân, tổ chức để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tăng cường vai trò giámsát của người dân, tổ chức, xã hội với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế mộtcửa liên thông.

2. Quá trình tổ chức thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ cn chú ý một số điểm mới so với Quyếtđịnh số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông quy địnhyêu cầu b sung hồ sơ chỉ được thực hiện khôngquá 01 lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ tại một cơ quan chuyên môn; việcthu phí, lệ phí của cá nhân, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Quy định về cơ chế một cửa liên thông được thực hiện trong giải quyết thủtục hành chính thuộc 5 lĩnh vực: Đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp giấyphép xây dựng, tư pháp và các lĩnh vực khác tùy vào điều kiện của từng địaphương.

3. Một số nội dung thống nhất trong chỉ đạo và triển khai thực hiện:

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang triểnkhai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đề án “đẩy mạnh thực hiệncơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” ban hành kèmtheo Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh.Về cơ bản nội dung của Đề án đáp ứngyêu cầu theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủtướng Chính phủ; đối với một số nội dung trong Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày30/6/2014 chưa phù hợp viQuyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiệnnhư sau:

- Đối với các biểu mẫu thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông:các cơ quan, đơn vị đã in và đang thực hiện thìtiếp tục thực hiện theo mẫu đã in; từ tháng 10 năm2015 thống nhất chuyển sang thực hiện mẫu mới; một số biểu mẫu trước đây chưatriển khai (các mẫu: 01, 02, 03, 04) thì thực hiện theo Quyết định số09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Về thời gian hẹn trả kết quả giải quyết lần hai thực hiện theo quy địnhtại điểm d, khoản 3, Điều 6 và điểm đ, khoản 2, Điều 7 Quyết định số09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ: “Thời gian mà cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu đượctính trong thời gian giải quyết hồ sơ” (tức thi gian hẹn trả kết quả lần thứ hai bằng tổng thi gian giải quyết của thủ tục hànhchính (TTHC) trừ thời gian giải quyết lần đầu).

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: các cơ quan, đơn vị phải thông báo thờihạn trả kết quả lần sau và chuyn văn bản xin lỗi của cơ quan, tổ chứclàm quá hạn giải quyết theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 7 Quyết định số09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Sở Tư pháp tham mưu triểnkhai việc rà soát, trình UBND tỉnh công bố TTHC thực hiện cơ chế một cửa; TTHCthực hiện cơ chế một cửa liên thông của từng cơ quan, đơn vị đthuận tiện cho việc thực hiện cơ chếmột cửa, một cửa liên thông theo quy định tại khoản 2, Điều 5 của Quyết định số09/2015/QĐ-TTg đặc biệt, đối với TTHC liên thông phải thể hiện rõ thẩm quyền,thời gian giải quyết của từng cấp, từng ngành cho từng TTHC, bảo đảm việc thựchiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cáccơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình liên thông giải quyết thủ tụchành chính trong hình thành và thực hiện dự án đu tư có sử dụng đt theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ theo điểm 2.3phụ lục kèm theo của quyết định s 2899/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch CCHC năm 2015.

6. Giao Sở Nội vụ:

- Đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện cơchế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung những điểmtrong Quyết định số 1420/QĐ-UBNDngày 30/6/2014 của UBND tỉnh không phù hợp với Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.


Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt