VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3666/VPCP-KGVX
V/v xây dựng Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tại Tiên Yên, Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Quảng Ninh

Xét đề nghịcủa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 4907/UBND-XD1 ngày 17 tháng 12năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 384/BKHĐT-LĐVX ngày 20tháng 01 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 1239/BTC-ĐT ngày 25 tháng 01 năm2011) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 201/BVHTTDL-KHTC ngày 26tháng 01 năm 2011) về việc xây dựng Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâmvăn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tại Tiên Yên, Quảng Ninh, Phó Thủtướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Ủy ban nhândân tỉnh Quảng Ninh chủ động tính toán, cân đối vốn từ nguồn ngân sách địaphương và khả năng huy động từ nguồn vốn hợp pháp khác; đồng thời làm việc vớicác Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xác địnhmức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Trung ương. Trên cơ sở đó chỉ đạo xâydựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt Dự án theo thẩm quyền và quy định hiệnhành. Trước khi phê duyệt cần trao đổi và lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch để thống nhất những nội dung chuyên môn cần thiết cho việclập dự án; xem xét lại qui mô đầu tư, công suất thiết kế các hạng mục cho phùhợp với yêu cầu sử dụng và khả năng huy động các nguồn vốn thực hiện Dự án.

Văn phòngChính phủ thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ