VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3667/VPCP-QHQT
V/v thành lập Văn phòng Đại diện Du lịch Singapore tại TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Tổng cục Du lịch,
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Công an,
- Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch (công văn số 965/TCDL ngày 23 tháng 7 năm 2003) về việc thành lập Văn phòng Đại diện Du lịch Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Cục Xúc tiến Du lịch Singapore thành lập Văn phòng Đại diện Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Uỷ quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ra quyết định về việc thành lập Văn phòng Đại diện Du lịch trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao