TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3668/HQHCM-GSQL
V/v thủ tục chuyển cửa khẩu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: CụcHải quan Đồng Nai

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 1715/HQĐna-GSQL ngày 27/10/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc thủ tụcchuyển cửa khẩu. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Để tăng cường quản lý đối với hàng hóa chuyển cửakhẩu, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu các chi cục hải quantrực thuộc Cục thực hiện đúng quy định về chuyển cửa khẩu tại khoản 3 Điều 18Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và Điểm 1.3 Khoản 1 Điều29 Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính.

Đối với hàng tiêu dùng làm vật tư, nguyên liệu nhậpkhẩu để trực tiếp sản xuất hàng tiêu thụ trong nước theo quy định tại Khoản mĐiểm 2 Điều 11 Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính thìdoanh nghiệp phải có"Bản đăng ký vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trựctiếp sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước đối với trường hợp nhập khẩu hànghóa thuộc Danh mục hàng tiêu dùng do Bộ Công Thương công bố nhưng sử dụng làmvật tư, nguyên liệu để trực tiếp sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước. Doanhnghiệp muốn được áp dụng thời hạn nộp thuế 30 ngày cho hàng hóa này thì đăng kýtrước khi nhập khẩu với Chi cục hải quan nơi thực hiện thủ tục hải quan điện tửtheo mẫu quy định" mẫu số 31 phụ lục II.

Qua kiểm tra của các phòng chức năng thuộc Cục Hảiquan TP Hồ Chí Minh đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, có trường hợp doanhnghiệp có hàng hóa chuyển cửa khẩu được đăng ký là nguyên liệu để sản xuất tiêuthụ trong nước nhưng lại không phù hợp với ngành nghề đăng ký sản xuất kinhdoanh của doanh nghiệp (ví dụ: Công ty kinh doanh thực phẩm và nước giải khátnhưng nhập kinh doanh mặt hàng thép không rỉ…).

Để tăng cường công tác phối kết hợp, tránh tìnhtrạng doanh nghiệp có thể lợi dụng việc chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa đểbuôn lậu, trốn thuế, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đề nghị Cục Hải quan Đồng Naiphối hợp với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện đúng các quy định trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Đ/c Nguyễn Hữu Nghiệp - PCT;
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương-CT (để báo cáo);
- Các chi cục;
- Lưu: VT, GSQL. Hải (08b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Nghiệp