BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------
Số: 3668/TCT-CS
V/v: Vướng mắc về chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1492/CT-KKT ngày 05/08/2011 của Cục thuế tỉnh Phú Yên đề nghị hướng dẫn về hạch toán kết quả chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, phải bán nhà xưởng để trả nợ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 2, Điều 16, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 về việc chuyển lỗ có quy định:
“2. Doanh nghiệp có lỗ từ chuyển nhượng bất động sản chỉ được chuyển số lỗ vào thu nhập tính thuế của hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
Tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định”.
“Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế, không được bù trừ vào thu nhập hoặc lỗ của các hoạt động kinh doanh khác”.
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, phải bán bất động sản để trả nợ thì doanh thu, thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải hạch toán và theo dõi riêng, không được hạch toán chung với kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh chính của đơn vị.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Phú Yên được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS-2b.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Giá đất tối ưu được đền bù khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại Hà nội ? Hỗ trợ thu hồi đất

>> Xem thêm:  Tính tương xứng trong đền bù đất tái định cư đối với nhiều hộ gia đình sống cùng nhau trên địa bàn ?