BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3669/BGDĐT-CTHSSV
V/v đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với học sinh

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 25 tháng5 năm 2011, Báo điện tử của Báo khuyến học và Dân trí có bài viết “Giật mình vớikẹo thuốc lá “đầu độc” học sinh ngay tại cổng trường” (có bản chụp đính kèm).Để đảm bảo

1. Tham mưu vớichính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cấm cácloại hàng rong bán thực phẩm không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, cácsản phẩm không tốt cho học sinh như “kẹo thuốc lá”, “kẹo Ben 10” xung quanh cáctrường học.

2. Tăng cườngtuyên truyền cho học sinh, cha mẹ học sinh biết, tuyệt đối không mua, sử dụngcác sản phẩm, thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có hạn sử dụng hoặchết hạn sử dụng, thực phẩm ôi thiu, mốc …

3. Đẩy mạnhtruyền thông, giáo dục cho học sinh, sinh viên tác hại của thuốc lá và các biệnpháp phòng, chống; cung cấp kiến thức giúp cho các em hiểu được việc sử dụngcác sản phẩm như “kẹo thuốc lá” và hút thuốc lá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe bảnthân và những người xung quanh.

4. Chủ động báocáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo khi xẩy ra những trường hợp ngộ độc thực phẩm tạiđịa bàn quản lý.

Mọi thông tinxin liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại CồViệt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38680367. E-mail: [email protected]

Nơi nhận
- Như trên;
- TT. Trần Quang Quý (để b/c)
- Vụ: GDTrH; GDTH; GDMN (để p/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hà Thị Dung