TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3669TCHQ/GSQL
V/v: xin Giấy phép hoạt động
kinh doanh phát chuyển nhanh
quốc tế và nội địa

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Cổ phần HưngÁ(L27 Đường B6 - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP. Hồ Chí Minh)


Trả lời công văn số 59/H-A ngày 30/08/2005 của Công ty Cổ phần Hưng Á về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về đề nghị nêu trên của Công ty không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của Pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An