BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 367/BXD-QLN
V/v đề nghị bổ sung dự án khu ký túc xá trường Cao đẳng xây dựng số 2 đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh

Trường Cao đẳng Xây dựng số 2, địa chỉ tại số 190 Võ VănNgân - phường Bình Thọ - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạothuộc Bộ Xây dựng, được thành lập theo Quyết định số 127/1999/QĐ-TTg ngày28/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở trường Trung học Xây dựng số 7.

Hàng năm, Trường trực tiếp đào tạo ra nhiều cán bộ kỹ thuậtbậc cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật các ngành nghềtrong lĩnh vực xây dựng; đồng thời Trường còn liên kết với các Trường Đại họcKiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ ChíMinh đào tạo nhiều kỹ sư, cử nhân phục vụ ngành xây dựng. Năm 2009, tổng sốsinh viên đào tạo của Trường là 6.950, trong đó có 3.475 sinh viên (50%) có nhucầu về chỗ ở; dự kiến đến năm 2015, tổng số sinh viên là 12.650, trong đó có6.325 sinh viên có nhu cầu về chỗ ở; đến năm 2020, tổng số sinh viên là 19.200,trong đó có 9.600 sinh viên có nhu cầu về chỗ ở. Tuy nhiên, hiện tại nhà trườngchỉ có 02 dãy ký túc xá 4 tầng đáp ứng được khoảng 760 sinh viên, số sinh viêncòn lại phải tự lo chỗ ở. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng ký túc xá để đáp ứng chỗở cho sinh viên của Trường hiện tại và trong tương lai là rất bức thiết.

Căn cứ Tờ trình số 208/TTr-CĐXD2 ngày 07/5/2009 của Trường,Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1207/BXD-KHTC ngày 22/6/2009 chấp thuận chủ trươngđể Trường điều chỉnh quy hoạch và đầu tư xây dựng ký túc xá tại địa chỉ số 190Võ Văn Ngân - phường Bình Thọ - quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay,dự án đầu tư xây dựng ký túc xá của Trường với tổng diện tích sàn xây dựng13.635 m2, tổng mức đầu tư 80,1 tỷ đồng, đã được hoàn tất theo đúng chỉ đạo củaBộ Xây dựng (Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 16/SQHKT-QHKV2 thỏa thuận về quy hoạch kiến trúc cho dự án; Cục Tác chiến - BộQuốc phòng đã có văn bản số 54/Tg1 -QC ngày 19/01/2010 chấp thuận độ cao tĩnhkhông xây dựng công trình...).

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, bổsung dự án xây dựng ký túc xá của Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 vào danh mụccác dự án nhà ở sinh viên của địa phương đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chínhphủ năm 2010 và các năm tiếp theo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh; chỉ đạo Sở Xây dựng thành phố hướng dẫn Trường hoàn thành các thủ tục đểtriển khai dự án theo quy định./.

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
Sở Xây dựng tp. Hồ Chí Minh;
Trường CĐXD số 2;
Lưu VT; QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam