VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 367/VPCP-KTN
V/v kết quả SXKD năm 2008 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2009 của PVN

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 9748/DKVN-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2008 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm2008, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2009, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

- Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 của Tập đoànDầu khí Việt Nam, đặc biệt là việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chínhnhư: doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rút kinh nghiệm trong chỉ đạo,điều hành đối với việc không hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 như:sản lượng khai thác dầu thô, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm nhà nước.

- Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần tập trung nguồn lực, chỉ đạo thực hiện các giảipháp như đề xuất tại công văn nêu trên, chú trọng thực hiện các chỉ tiêu: thunộp ngân sách, sản lượng khai thác, tiến độ các dự án trọng điểm dầu khí vàtriển khai các dự án đầu tư ở nước ngoài.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Namvà các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg; PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KHĐT, CT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TTĐT, TH;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý