BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3670/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo.

Để triển khai công tác bồi dưỡngthường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học2013-2014 đạt kết quả, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáodục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dungnhư sau:

1. Công tác bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của năm học này tiếp tụcthực hiện theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 và công văn số 8576 /BGDĐT-NGCBQLGDngày 13 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viênmầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Bắt đầu từ năm học này, các hộinghị, hội thảo, tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ yếu tổ chức theo hìnhthức Website, diễn đàn. Vì vậy, các sở giáo dục và đào tạo cần hướng dẫn giáoviên phương pháp, cách thức tham gia tập huấn theo hình thức này và có biệnpháp quản lí việc tham gia bồi dưỡng của giáo viên để đảm bảo hiệu quả.

Việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viêntheo hình thức Website, diễn đàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiệntheo hướng dẫn của các Cục, Vụ và các Chương trình, Dự án thuộc Bộ. Các sở giáodục và đào tạo cần chủ động liên hệ với Cục Công nghệ thông tin – Bộ Giáo dụcvà Đào tạo để được hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng theo hình thứcWebsite, diễn đàn tại địa phương.

3. Đối với nội dung bồi dưỡng đápứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung 3), các sởgiáo dục và đào tạo cần chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáodục trực thuộc tổ chức tốt việc: hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiếnthức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên và tổchức tập huấn cho giáo viên.

4. Về tài liệu nội dung bồi dưỡngđáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung 3), Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt danh mục tài liệu. Cục Nhà giáo vàCán bộ quản lý cơ sở giáo dục sẽ có hướng dẫn để các đơn vị thực hiện. Trướcmắt, các sở giáo dục và đào tạo cần khai thác các nguồn tài liệu đã có để thựchiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định.

5. Các sở giáo dục và đào tạo xemxét miễn nhiệm vụ bồi dưỡng nội dung 2, nội dung 3 (theo chế Quy chế bồi dưỡngthường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để tạo điều kiện về thời gian đối với: Cácgiáo viên tiếng Anh tiểu học chuẩn hóa năng lực tiếng và năng lực sư phạm; cácgiáo viên dự tập huấn dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh; các giáo viên đượcphân công áp dụng phương pháp dạy học mới (phương pháp “Bàn tay nặn bột’, hướngdẫn học sinh nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, ...); các giáo viên tham gia thíđiểm xây dựng và dạy học theo chương trình giáo dục nhà trường trung học (điềuchỉnh kế hoạch dạy học) theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

6. Để tạo điều kiện cho các sở giáodục và đào tạo chủ động trong việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyêngiáo viên năm học 2013-2014, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tổnghợp và gửi kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các Cục, Vụ, Chương trình, dự ánthuộc Bộ. Các sở giáo dục và đào tạo căn cứ kế hoạch bồi dưỡng này, đồng thờixác định những nội dung chuyên đề bồi dưỡng đáp ứng như cầu của địa phương đểxây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo Quy chế bồi dưỡngthường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có phụ lục gửi kèm theo).

7. Các sở giáo dục và đào tạo gửibáo cáo kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học2012-2013 và Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông vàgiáo dục thường xuyên năm học 2013-2014 về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sởgiáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2013.

Căn cứ vào các nội dung trên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lýcơ sở giáo dục- Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo triểnkhai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần trao đổikịp thời về Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo địa chỉ: Tòa nhà8c, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Quân Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đ/c Đặng Văn Bình, ĐT:04.36230502, DĐ: 098.5160980./.

Nơi nhận:
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Các Cục, Vụ, Chương trình, DA thuộc Bộ (để p/h);
- Như kính gửi (để t/h);
-
Lưu VT,NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC NGCBQLGD
Hoàng Đức Minh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 3670/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên