BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3672/BGDĐT-GDMN
V/v Xin ý kiến chỉnh sửa Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo cáctỉnh, thành phố

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Đềán Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 theo Quyếtđịnh số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảothực chất, khách quan. Trong năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bổ sung, chỉnhsửa một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/ 2010 quy định điềukiện, tiêu chuẩn, hồ sơ và quy trình kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáodục mầm non cho trẻ em năm tuổi theo hướng lượng hóa hơn nữa các điều kiện, tiêuchuẩn phổ cập, cải tiến quy trình kiểm tra công nhận đáp ứng yêu cầu đổi mớicông tác quản lý ngành.

Qua 3 năm thực hiện tại cơ sở, BộGiáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về những vấnđề cần chỉnh sửa, kể cả các biểu bảng nghiệp vụ phổ cập.

A/ Đánh giá chung về hiệu quả củaThông tư 32 trong quá trình thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻem 5 tuổi.

Thông tư đã đáp ứng được chức năngtạo hành lang pháp lý để các đơn vị thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ về Phổ cập GDMN TENT một cách thuận lợi hay chưa.

B/ Đánh giá cụ thể:

I- Quy định chung

II- Chương II- Điều kiện, tiêu chuẩnphổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

a) Tính rõ ràng về điều kiện

b) Tính rõ ràng về tiêuchuẩn phổ cập ở các cấp và các vùng.

II- Chương III

a) Thẩm quyển công nhận:Tính hợp lý theo phân cấp hành chính.

b) Thời điểm công nhận: Tínhhợp lý đối với các cấp ở địa phương, cấp Bộ.

c) Nội dung kiểm tra: Tínhthực chất, khách quan, không chạy theo thành tích, châm chước chất lượng.

d) Hồ sơ kiểm tra công nhận:tính khoa học, ổn định, thừa, thiếu

e) Quy trình công nhận: Xemxét tính hợp lý, khoa học, thủ tục gọn.

IV- Chương IV- Tổ chức thực hiện

C/ Đề xuất những bổ sung, điều chỉnhkhác

Một số đề nghị chỉnh sửa cụ thể, xinđiền vào mẫu đính kèm (trang sau).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáodục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị triển khai đánh giá và cho ý kiến.

Văn bản đánh giá của các Sở xin gửi về Bộ Giáo dục vàĐào tạo (qua Vụ Giáo dục mầm non) trước ngày 15/7/2013.

Trân trọng cám ơn./.


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để báo cáo)
- Các thành viên BCĐ PCGD;
- Lưu: VT, GDMN.

TL. BỘ TRƯỞNG
P.VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON




Ngô Thị Hợp

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 3672/BGDĐT-GDMN năm 2013 xin ý kiến chỉnh sửa Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT