BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-----------------------

Số: 3674/TCHQ-GSQL

V/v: thực hiện công văn số 1950/TCHQ-GSQL ngày 5/5/2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2011

Kính gửi: Công ty TNHH Tech Seal - Dai Binh

(ĐC: Khu CN Đồng Xoài I, Xã Tân Thành, Thị Xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước)

Trả lời công văn số 051/TSI .DB.11 ngày 20/7/2011 của Quý Công ty về việc phản ánh Hải quan giải quyết không đúng tinh thần công văn số 1950/TCHQ-GSQL, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại điểm d1 khoản 2 Điều 33 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính thì "tỷ lệ hao hụt là lượng nguyên liệu hao hụt (bao gồm cả phần tạo thành phế liệu, phế phẩm) tính theo tỷ lệ % so với nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm hoặc chuyển hoá thành sản phẩm ".

Cách tính định mức theo hướng dẫn này và công thức tính tại điểm 1 công văn 1950/TCHQ-GSQL ngày 5/5/2011 của Tổng cục Hải quan đã được cài đặt trên phần mềm quản lý hàng NSXXK và áp dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm 2006 đến nay.

2. Về kiến nghị xem xét thay đổi công thức tính định mức, Tổng cục Hải quan ghi nhận để lấy ý kiến các đơn vị có liên quan. Trước mắt, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh