NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
---------------
V/v: huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam đảm bảo bằng đô la Mỹ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Theo đề nghị của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) tại công văn số 2027/CV-BCS &QLTD11 ngày 25/4/2011 về áp dụng sản phẩm huy động vốn và cho vay bằng đồng Việt Nam đảm bảo giá trị theo giá đô la Mỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:
Theo quy định của pháp luật về hoạt động huy động vốn, ACB không được thực hiện huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam đảm bảo bằng đô la Mỹ và các hình thức huy động vốn khác không phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với cho vay bằng đồng Việt Nam, ACB và khách hàng vay có thể thỏa thuận đồng tiền trả nợ và việc bảo toàn giá trị nợ gốc theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.
KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến