BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3675/TM-AM

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2002

Kính gửi: Ngài TOKAREV.N.P Tổng Giám đốc RVO"ZAREZ NEFT"

Bộ Thương mại Việt Nam cảm ơn và hoan nghênh sự hợp tác của quý Tổng Công ty. Với Công ty Xuất nhập khẩu với Căm Phu Chia (VI KA MEX). Trực thuộc Bộ Thương mại Việt Nam về việc mua, bán hàng hoá trong khuôn khổ hàng Việt Nam trả nợ cho Liên Bang Nga.

Công ty xuất nhập khẩu với Căm Phu Chia (VI KA MEX) là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Thương mại. Được thành lập ngày 24-2-1987 theo QĐN0 83 NT của Bộ Ngoại thương (nay là Bộ Thương mại). Qua nhiều năm kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty đã đúc rút được kinh nghiệm, phát huy thế mạnh và khắc phục những thiếu sót, từng bước vươn lên cùng với bề dày kinh nghiệm của những cán bộ chuyên môn có năng lực tổ chức, thực hiện vững chắc những lô hàng, ngành hàng, nguồn hàng truyền thống. Xuất khẩu cho nhiều nước trên thế giới nói chung và Liên Xô trước đây nay là Liên Bang Nga nói riêng, Công ty VI KA MEX có đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng làm hàng trả nợ cho Liên bang Nga tổng kim ngạch là 25.000.000 USD. Đã được ký tắt với quý Tổng Công ty.

Bộ Thương mại mong muốn Tổng công ty mà người lãnh đạo cao nhất là quý Ngài sẽ hợp tác và hỗ trợ Công ty VI KA MEX-Bộ Thương mại thực hiện được hợp đồng nêu trên.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu