VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đối với các khu công nghiệp thuộc quy hoạch vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3022/BKHĐT-QLKKT ngày 17 tháng 5 năm 2011 về việc cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư đối với các khu công nghiệp thuộc quy hoạch vùng kinh tế Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn trên và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện cụ thể.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng,Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng,
Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S. 17.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Văn Phượng