1. Công văn 3678/TCT-KK dừng giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Ngày 14 tháng 10 năm 2011, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 3678/TCT-KK dừng giải quyết hồ sơ hoàn thuế:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3678/TCT-KK
V/v dừng giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trảlời công văn số 7601/CT-PC ngày 08/9/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vềviệc áp dụng Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCTTổng cục Thuế có ý kiến như sau:

TạiĐiểm 2.d Mục I/A Phần Hai Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã quy định rõ quytrình giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng như sau: "Trườnghợp qua kiểm tra trước hoàn thuế tại trụ sở của NNT, nếu CQT xác định NNT códấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế; hoặc CQT đã có kế hoạch thanh tra NNT, hoặcnhận được đơn khiếu nại, tố cáo NNT, hoặc nhận được yêu cầu phải thanh tra thuếcủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan thì CQT ra thông báo về việc tạmdừng giải quyết hồ sơ hoàn thuế để tiến hành thanh tra thuế gửi cho NNT và CQTsẽ tiếp tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế ngay sau khi có kết luận thanhtra".

Dovậy, trường hợp hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (không phân biệt đối tượng vàtrường hợp được hoàn thuế) thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế, nếu cơ quanthuế xác định người nộp thuế thuộc diện phải thanh tra thuế thì thực hiện rathông báo tạm dừng giải quyết hồ sơ hoàn thuế chờ kết luận thanh tra thuế theoquy định nêu trên.

Kếtluận thanh tra thuế chỉ xác định được số thuế đủ điều kiện được hoàn (nếu có)phát sinh trong thời kỳ thanh tra thuế, không xác định được số thuế đủ điềukiện được hoàn phát sinh trước hoặc sau thời kỳ thanh tra thuế. Do đó, trườnghợp kỳ tính thuế liên quan đến số thuế phát sinh đầu vào đề nghị hoàn ghi trênhồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế không thuộc phạm vi thời kỳ thanh tra thuếghi trên quyết định thanh tra thuế thì cơ quan thuế thực hiện giải quyết hồ sơtheo quy định hiện hành, không ra thông báo tạm dừng giải quyết hồ sơ hoàn thuếchờ kết luận thanh tra thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS, KTNB (TCT);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

>> Xem thêm:  Thuế giá trị gia tăng là gì ? Quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng

2. Công văn 3087/TCT-PCCS thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT gạo Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát xuất khẩu ủy thác

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3087/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2006

Kínhgửi: Cục thuế Tthành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4956/CT-Ttra1 -Đ1 ngày 26/5/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thủ tục hồsơ hoàn thuế GTGT đối với gạo của Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát xuất khẩu ủythác qua Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 mục II phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: "hànghóa, dịch vụ xuất khẩu" được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Căn cứ vào hướngdẫn trên và công văn số 0638TM/XNK ngày 1/7/2005 của Bộ Thương mại về việc xuấtkhẩu gạo sang Philippins thì:

1. Công ty TNHH Nông sản VĩnhPhát xuất khẩu ủy thác lô hàng gạo qua Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Côngty Lương thực Long An được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty TNHH VĩnhPhát (cơ sở ủy thác xuất khẩu gạo) xuất hóa đơn cho Tổng công ty Lương thực MiềnNam và Công ty Lương thực Long An (là các đơn vị ký hợp đồng trực tiếp với nướcngoài) ghi thuế suất thuế GTGT 0% và giá tính thuế giá trị gia tăng được căn cứtheo hợp đồng ủy thác xuất khẩu giữa Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát và Tổngcông ty Lương thực Miền Nam hoặc Công ty Lương thực Long An.

2. Để được khấu trừ/hoàn thuếGTGT cho lô hàng gạo xuất khẩu, Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát phải đáp ứngcác điều kiện theo quy định tại điểm d.1 mục II Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và thủ tục hồ sơ quy định tại điểm 2 mục II phầnD Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính. Đối với các chứngtừ là Tờ khai hải quan và Hợp đồng ngoại thương không được Tổng công ty Lươngthực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An cung cấp do Tờ khai hải quan và Hợpđồng ngoại thương được thực hiện ủy thác xuất khẩu cho nhiều doanh nghiệp xuấtkhẩu gạo khác thì Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát cần có các thủ tục sau:

- Bảng kê về số lượng, giá trịcho từng lô gạo thực tế đã xuất khẩu theo từng tờ khai hải quan và hợp đồng ngoạithương có xác nhận của Tổng công ty Lương thực Miền Nam hoặc Công ty Lương thựcLong An. Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Công ty Lương thực Long An chịutrách nhiệm về tính chính xác của số lượng, giá trị lô hàng gạo thực tế đã ủythác xuất khẩu cho Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếthành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Nông sản Vĩnh Phát;
- Tổng công ty Lương thực Miền Nam;
- Công ty Lương thực Long An;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Luật thuế giá trị gia tăng là gì ? Phân tích các đặc điểm luật thuế giá trị gia tăng

3. Công văn 13834/BTC-TCHQ phân loại kiểm tra hồ sơ hoàn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13834/BTC-TCHQ
V/v phân loại, kiểm tra hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Namvà một số doanh nghiệp về việc phân loại, kiểm tra hồ sơhoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải đảm bảo quyđịnh quản lý nhà nước về kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để giảm thời gian, chi phí cho doanhnghiệp, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần cảicách thủ tục hành chính, đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng kiểm dịch,vệ sinh an toàn thực phẩm (ví dụ như hàng hóa của doanh nghiệp nhập khẩu sản xuấtthủy sản, nông sản, thực phẩm), thuộcdiện kiểm tra trước, hoàn thuế sau theo quy định tại khoản 2 Điều41 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, đề nghị Cục Hảiquan tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc giảm tối đa thời gianxử lý hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế: hoàn thuế, không thu thuế trong thời hạn20 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, không thuthuế, không nhất thiết phải đủ 40 ngày mới xử lý xong việc kiểm tra, hoàn thuếcho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hảiquan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (thay trả lời công văn số 106/2015/CV-VASEP ngày 3/7/2015);
- Công ty TNHH INTERPLOUR Việt Nam (thay trả lời công văn số 114- 2015/L-I FV-LOG ngày 30/6/2015);
- Lưu: VT, TCHQ (45b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  Thuế quan là gì ? Nguồn của pháp luật thuế là gì ? Quy định pháp luật về thuế quan

4. Công văn 3419 TCT/NV1 thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3419 TCT/NV1
V/v: Thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng XK

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2002

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 385 CT/NQD ngày 11/6/2002 của Cục thuế tỉnh Hà Tây v/v thủ tục, hồ sơ đối với hàng xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cơ sở có hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải có đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định tại điểm 1.1, mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và công văn số 10216 TC/TCT ngày 26/10/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đối với hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Riêng đối với Hợp đồng mua, bán và thanh toán tiền bên nước ngoài uỷ quyền cho người Việt Nam đang ở Việt Nam đại diện bên mua ký và thanh toán, thì:

- Về uỷ quyền ký Hợp đồng:

+ Điều 9 Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế quy định:

“Người ký hợp đồng kinh tế phải là đại diện hợp pháp của pháp nhân hoặc người đứng tên đăng ký kinh doanh.

Đại diện hợp pháp của pháp nhân hoặc người đứng tên đăng ký kinh doanh có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mình ký hợp đồng kinh tế”.

+ Điều 80 Luật Thương mại quy định: “Hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài phải được ký kết giữa một bên là thương nhân Việt Nam với một bên là thương nhân nước ngoài”.

Căn cứ quy định trên, phía nước ngoài được quyền uỷ quyền cho người Việt Nam đang ở Việt Nam có đủ năng lực pháp luật ký hợp đồng mua bán; việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản và phải ghi rõ trong Hợp đồng; nội dung và các điều kiện khác của Hợp đồng phải phù hợp với Điều 49, Điều 50, Điều 81 của Luật Thương mại thì Hợp đồng mua bán hàng hóa này mới đảm bảo tính hợp pháp.

- Về ủy quyền thanh toán:

Trường hợp phía nước ngoài ký hợp đồng mua bán trực tiếp với cơ sở xuất khẩu Việt Nam, sau đó phía nước ngoài uỷ quyền cho người Việt Nam đang ở Việt Nam đại diện phía nước ngoài thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt cho cơ sở xuất khẩu Việt Nam, nếu có đầy đủ chứng từ liên quan đến việc thanh toán và xác minh là tiền thanh toán cho lô hàng xuất khẩu của Hợp đồng mua bán hàng hóa, đồng tiền và phương thức thanh toán ghi trong chứng từ thanh toán phù hợp với Hợp đồng mua bán hàng hóa và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước thì thủ tục thanh toán đó là hợp lệ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Tây được biết và thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

>> Xem thêm:  Hồ sơ hoàn thuế có cần chứng từ thanh toán không ? Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào ?

5. Công văn 178/TCT-CS hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng Dự án nhận viện trợ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/TCT-CS
V/v hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với Dự án nhận viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 24204/CT-TNCN ngày 18/9/2012 và công vănsố 28226/CT-TNCN ngày 01/11/2012 của Cục thuế TP Hà Nội về việc vướng mắc hồ sơhoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Dự án nhận viện trợ không hoàn lại, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2 Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 1; Điều 7 Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tàichính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thuNgân sách nhà nước;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với dự án nhận viện trợ khônghoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách trung ương, Bộ Tài chính ký xác nhận trêncác Tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền; Đối với dự án nhận viện trợ không hoànlại thuộc nguồn thu ngân sách địa phương, Sở Tài chính ký xác nhận trên các Tờkhai xác nhận viện trợ bằng tiền (Mẫu số C3-HD/XNVT ban hành kèm theo Thông tưsố 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính). Việc xác nhận của cơ quanTài chính các cấp là một trong những tài liệu pháp lý để cơ quan thuế hoàn lạithuế giá trị gia tăng đối với các hàng hoá và dịch vụ mua sắm, chi tiêu trongnước bằng nguồn tiền viện trợ nước ngoài theo quy định của pháp luật về thuế hiệnhành.

Trường hợp dự án nhận viện trợ không hoàn lại thuộc chươngtrình, dự án của thành phố Hà Nội, đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra thủ tụchồ sơ để giải quyết theo đúng quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết,hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC; PC; CST; - Vụ PC, CS -TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

>> Xem thêm:  Tư vấn về khai hoàn thuế khi hóa đơn không khớp với nhà cung cấp ? Thời hạn xét hoàn thuế ?

6. Công văn 6122/TCHQ-TXNK thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế không thu thuế 2014

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6122/TCHQ-TXNK V/v thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến.
(642, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 42/CV2014 -PT ngày 09/05/2014của Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến (do Bộ Tài chính chuyển theo công văn số 6320/BTC-CST ngày 15/05/2014) về việc vướng mắc thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế,không thu thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhậpkhẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, Bộ Tài chính đã cócông văn số 6394/BTC-TCHQ ngày 15/05/2014 (đính kèm) hướng dẫn Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố về việc áp dụng thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thủy sản Phát Tiến được biếtvà liên hệ với cơ quan hải quan địa phương nơi xử lý hoàn/không thu thuế đểđược hướng dẫn cụ thể.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân

>> Xem thêm:  Điều kiện được hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là gì ? Nộp hồ sơ hoàn thuế ở đâu ? Cách xác định số thuế nộp thừa ?

7. Công văn 8016/TCHQ-KTTT hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8016/TCHQ-KTTT
V/v hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH vật liệu băng keo NITTO DENKO VIETNAM
(KCN Việt Nam – Singapore, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 071109/BWngày 7/11/2009 của Công ty TNHH vật liệu băng keo NITTO DENKO VIETNAM về vướngmắc hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất vào khuphi thuế quan quy định tại khoản 9, Điều 117 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận phảnánh vướng mắc của Công ty để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, sửa đổi nội dungnày. Trong khi chưa có hướng dẫn mới đề nghị thực hiện theo đúng hướng dẫn tạiThông tư 79/2009/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty TNHH vật liệu băng keo NITTO DENKO VIETNAM được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định về việc hoàn thuế mới nhất năm 2021 ? Hướng dẫn thủ tục xin hoàn thuế ?

8. Công văn 3514/TCT-CS năm 2013 hồ sơ hoàn thuế bảo vệ môi trường túi ni lông

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3514/TCT-CS
V/v hồ sơ hoàn thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 993/CT-KK-KTTngày 26/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc vướng mắc về hồ sơ hoàn lạitiền thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 30/2013/TT-BTC Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

Tại điểm c, Khoản 1, Điều 2, Thôngtư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn lại tiềnthuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóatheo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định:

“1. Hồ sơ hoàn lại tiền thuế bảo vệmôi trường đối với trường hợp người sản xuất hoặc người nhập khẩu bao bì đểđóng gói sản phẩm thuộc đối tượng được hoàn lại tiền thuế theo quy định tạiĐiều 1 Thông tư này (đã kê khai và nộp một phần hoặc toàn bộ tiền thuế, tiềnphạt chậm nộp):

...

c) Chứng từ nộp thuế bảo vệ môitrường, tiền phạt chậm nộp.”

Căn cứ quy định nêu trên, thì chứngtừ nộp thuế bảo vệ môi trường, tiền phạt chậm nộp quy định tại điểm c, khoản 1,Điều 2, Thông tư số 30/2013/TT-BTC là bản chụp có đóng dấu “Sao y” của doanhnghiệp. Trường hợp trong quá trình thực hiện hoàn thuế nếu phát hiện có sựchênh lệch giữa chứng từ nộp thuế và số liệu trên hệ thống của cơ quan thuế,Cục Thuế yêu cầu doanh nghiệp xuất trình bản chính để đối chiếu làm rõ lý dochênh lệch để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Long An được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất năm 2021 ?

9. Công văn 745 TCT/DNNN thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 745 TCT/DNNN
V/v thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH chế biến TP bao bì Phương Đông
(Số 1/147 Nguyễn Văn Quá, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 18/PĐ-CV ngày 17 tháng 2 năm 2004 của Công ty TNHH chế biến thực phẩm bao bì Phương Đông đề nghị hướng dẫn quy định Tờ khai xuất khẩu biên giới để làm thủ tục, hồ sơ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% cho hàng hoá xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 24/2004/QĐ /BTC ngày 5 tháng 3 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi nội dung Tờ khai xuất khẩu biên giới thì: Trường hợp Công ty xuất nhập khẩu hàng hoá theo đường biên giới đất liền có sử dụng Tờ khai hàng hoá xuất khẩu biên giới HQ/2002- XKBG đã lưu hành từ trước ngày có hiệu lực của quyết định này để làm thủ tục hải quan thì Tờ khai hải quan này được coi là hợp lệ cùng các thủ tục, hồ sơ khác theo quy định tại điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 hoặc điểm 1, Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính (tuỳ theo thời điểm thi hành của Thông tư) để làm cơ sở xác định thủ tục, hồ sơ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH chế biến thực phẩm bao bì Phương Đông biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

>> Xem thêm:  Mẫu đề nghị hoàn thuế mới nhất năm 2021 ? Cách đăng ký thủ tục xin hoàn thuế ?

10. Công văn 2926/TCHQ-KTTT vướng mắc hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH Đức Phương

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2926/TCHQ-KTTT
V/v Vướng mắc hồ sơ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh ThanhHoá

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 406/HQTH-NV ngày 09/04/2009 của Cục Hải quantỉnh Thanh Hoá về việc vướng mắc hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH Đức Phương.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Về việc giải quyết khiếu nại: Yêu cầu Cục Hải quan Thanh Hoá tiến hành rà soát,thực hiện theo đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo, Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005 để giải quyết theo trìnhtự, thời gian và thẩm quyền quy định.

2.Về xác định trị giá: Căn cứ vào điểm 6.2.1 mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 hướng dẫn thu và các khoản thu ngân sách nhànước qua Kho bạc Nhà nước thì việc hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nướcđược thực hiện theo quy định tại điểm 5 mục IV Phần E của Thông tư 59/2007/TT-BTCngày 14/06/2007. Việc bù trừ các khoản phải thu thực hiện theo quy định tạiđiểm 6.4 mục I phần B Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 theo đó: Việc bùtrừ được thực hiện đối với các khoản được hoàn và khoản phải nộp giữa các sắcthuế khác nhau của cùng một đối tượng nộp thuế, tại cùng một KBNN hoặc giữa cácKBNN khác nhau.

Đốichiếu với quy định tại Thông tư số 08/2002/TT-BTC ngày 23/01/2002 của Bộ Tàichính nếu tại thời điểm nhập khẩu các lô hàng linh kiện, phụ tùng xe gắn máytrong thời điểm tháng 01/2004 đến tháng 5/2004 Công ty TNHH Đức Phương có phátsinh khoản nợ thuế quá hạn thuộc diện cưỡng chế đồng thời Công ty cũng có khoảnthuế được hoàn và số tiền được hoàn bằng hoặc cao hơn số thuế đang nợ thì thựchiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2593/TCHQ-KTTT ngày 07/06/2004; số 5814/TCHQ-KTTT ngày 13/11/2008 của Tổng cục Hải quan.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

>> Xem thêm:  Làm gì để được hoàn thuế thu nhập cá nhân do đã đóng thừa ? Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế TNCN ?