VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3678/VPCP-VX
V/v tổ chức các đêm hữu nghị SEA Games 22

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Ban Tổ chức SEA Games 22.

Đồng kính gửi: Uỷ ban Thể dục thể thao

Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 366/LH-ĐCT ngày 09 tháng 7 năm 2003 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đề nghị cho phép Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Uỷ ban Thể dục thể thao và các cơ quan liên quan phối hợp triển khai việc tổ chức các đêm hữu nghị SEA Game 22.

Để có căn cứ trình Thủ tướng xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủ đề nghị quý Uỷ ban có ý kiến về đề nghị nêu trên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Văn bản ý kiến xin gửi về Văn phòng Chính phủ trướng ngày 07 tháng 8 năm 2003.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản