VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3679/VPCP-QHQT
V/v quảng bá, xúc tiến du lịch

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

:

Kính gửi:

- Tổng cục Du lịch,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch (công văn số 865/TCDL-HTQT ngày 11 tháng 7 năm 2003), Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tổng cục Du lịch phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan mời đại diện các cơ quan Du lịch, một số hãng du lịch các nước sang Việt Nam; trong hoạt động xúc tiến du lịch có thể mời cả phóng viên báo chí nước ngoài theo quy định hiện hành.

2. Việc bổ sung kinh phí tuyên truyền, quảng bá du lịch sau dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS), Tổng cục Du lịch thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2488/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 5 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ.

3. Việc đặt Văn phòng đại diện du lịch Việt Nam tại nước ngoài, trước mắt cử người sang một vài cơ quan đại diện ngoại giao ở những nước có nhiều tiềm năng thu hút du lịch làm việc này (như cán bộ Thương mại) để rút kinh nghiệm, chưa lập ngay Văn phòng đại diện; đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp du lịch lớn đặt đại diện ở nước ngoài.

4. Tổng cục Du lịch nên có chương trình xúc tiến du lịch tổng thể cả năm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét; dựa trên cơ sở đó, chủ động tiến hành theo thẩm quyền, không nhất thiết trình xin ý kiến từng việc cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy