VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 368/VPCP-VX
V/v tổ chức bắn pháo hoa

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 39/UBND-NC ngày 03tháng 01 năm 2008 về việc xin thay đổi hình thức, số điểm bắn pháo hoa đêm giaothừa Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008, căn cứ Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịpTết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và cácngày hội văn hóa, du lịch, thể thao, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiếnnhư sau:

Đồngý Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đánMậu Tý 2008 theo phương án đã trình tại công văn số 39/UBND-NC ngày 03 tháng 01năm 2008.

Kinhphí tổ chức bắn pháo hoa phải đảm bảo thực hiện theo đúng theo quy định hiệnhành.

Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức tốt việc bắn pháo hoa, bảođảm trật tự, an ninh, an toàn và tiết kiệm.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơquan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (05). NTH 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản