NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3680/NHNo-KHNV
V/v Bảo đảm cung ứng tiền mặt cho hệ thống bưu điện chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Giámđốc Sở giao dịch, các chi nhánh loại I, loại II.

Theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại vănbản số 1747/BHXH-BC ngày 15 tháng 5 năm 2013 về việc "Đảm bảo tiền mặt đểhệ thống Bưu điện chi trả các chế độ BHXH"; Thực hiện Thỏa thuận liênngành số 5399/LN-BHXH-NHNo ngày 14/10/2010 về việc quản lý và sử dụng tài khoảntiền gửi của hệ thống BHXH Việt Nam mở tại hệ thống Agribank, Tổng Giám đốcAgribank yêu cầu Sở giao dịch, các chi nhánh loại I, loại II triển khai thựchiện một số nội dung như sau:

1. Thực hiện mở tài khoản tiền gửi thanh toán vàcung ứng đủ, kịp thời tiền mặt theo cơ cấu phù hợp cho hệ thống Bưu điện cáccấp để thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng chocác đối tượng hưởng BHXH theo yêu cầu của BHXH Việt Nam.

2. Phối hợp chặt chẽ với BHXH, Bưu điện các cấp đểbảo đảm việc chi trả, xử lý kịp thời những vướng mắc liên quan đến việc mở tàikhoản, cung ứng tiền mặt,…

Yêu cầu Giám đốc Sở giao dịch, các chi nhánh loạiI, loại II thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, cácđơn vị báo cáo về Trụ sở chính (Qua Ban Kế hoạch Nguồn vốn, số điện thoại:0438314992, số fax: 0438313716) để trình Tổng Giám đốc giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bảo hiểm xã hội (để phối hợp);
- Tổng Giám đốc;
- PTGĐ Nguyễn Quốc Hùng;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TCKT&NQ, TTTT;
- Lưu: VP, PC, KHNV.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quốc Hùng