BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3681/BTC-TCHQ
V/v đăng ký DMMT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
(18 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)
- Công ty dầu khí Nhật - Việt.
(Lầu 7, tòa nhà Petrol VietNam Towers, số 8 Hoàng Diệu, TP. Vũng Tàu)

Trả lời công văn số JVPC/LOG-13-058 ngày 23/1/2013 của Côngty dầu khí Nhật - Việt; công văn giải trình số 0352/HQBRVT-GSQL ngày 31/1/2013của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công văn số 1211/DKVN-QLHĐ ngày22/2/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc miễn thuế đối với vật tư, thiếtbị phục vụ hoạt động dầu khí, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1) Về kiến nghị sử dụng Nghị quyết của Ủy ban Quản lý phêduyệt Chương trình công tác và Ngân sách hàng năm của Công ty JVPC để đăng kýDanh mục miễn thuế thay cho “Luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu thiếtkế kỹ thuật chi tiết của dự án…”;

Tại điểm g khoản 4 Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày6/12/2010 của Bộ Tài chính về hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế có quyđịnh:“Người đăng ký phải xuất trình cho cơ quan hải quan luận chứng kinh tếkỹ thuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết của dự án và dự án mở rộng (trườnghợp cơ quan hải quan yêu cầu)”

Căn cứ thực tế nhập khẩu và tính đặc thù của hoạt động khaithác và thăm dò dầu khí, Bộ Tài chính nhất trí với đề nghị của Công ty JVPCđược sử dụng Nghị quyết của Ủy ban Quản lý phê duyệt Chương trình công tác vàNgân sách hàng năm của Công ty JVPC để đăng ký Danh mục miễn thuế thay cho “Luậnchứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết của dự án…”khi cơ quan hải quan có yêu cầu theo quy định tại điểm g khoản 4 Điều 102 Thôngtư 194/2010/TT-BTC.

Công ty JVPC phải có văn bản cam kết chịu trách nhiệm trướcpháp luật về việc nhập khẩu và sử dụng hàng hóa miễn thuế đúng mục đích, nếuthực tế Công ty JVPC sử dụng sai mục đích hàng hóa được miễn thuế sẽ bị truythu và xử phạt theo quy định.

2) Về việc cho phép Công ty JVPC kê khai hàng hóa trong Danhmục miễn thuế theo từng nhóm máy móc, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện, vật tư… màkhông phải kê khai chi tiết tên hàng, đơn giá… cho từng loại máy móc, thiết bị,phụ kiện, vật tư… khi đăng ký Danh mục miễn thuế:

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Thông tư 194/2010/TT-BTCngày 6/12/2010“Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phù hợp với ngànhnghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô của dự án và phiếu theo dõi trừ lùiđược xây dựng một lần cho cả dự án, hoặc xây dựng từng giai đoạn thực hiện dựán, từng hạng mục công trình của dự án (nếu tại giấy phép đầu tư của cơ quan cóthẩm quyền cấp hoặc luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu khoa học kỹ thuậtcủa dự án… thể hiện dự án thực hiện theo từng giai đoạn hoặc theo từng hạng mụccông trình), hoặc xây dựng theo từng tổ hợp, dây chuyền nếu hàng hóa là hệthống tổ hợp dây chuyền thiết bị, máy móc”.

Theo đó, trường hợp Công ty JVPC đăng ký Danh mục hàng hóamiễn thuế theo từng tổ hợp, dây chuyền thì theo quy định nêu trên, Công ty đượcphép khai theo nhóm, tổ hợp máy móc, thiết bị mà không phải kê khai chi tiết chotừng loại máy móc, thiết bị… Đề nghị Công ty JVPC nghiên cứu hướng dẫn tại điểmb khoản 4 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 để thực hiện.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - VũngTàu; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty dầu khí Nhật - Việt được biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ (11).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn