ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3681/UB-QLĐT
Về việc thu tiền sử dụng đất

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 1997

 

Kính gởi :

- Cục Thuế thành phố
- Sở Địa chính thành phố
- UBND các Quận, Huyện.

 

Xét báo cáo và đề nghị của Cục Thuế thành phố tại công văn số 2495/CT-NgV ngày 27/6/1997 và Sở Địa chính thành phố tại công văn số 810/TT-ĐC-QHKH ngày 22/3/1997, về việc thu tiền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1/ Đối với nhà ở và đất ở đã có giấy tờ hợp lệ về nhà và đất khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ, không thu tiền sử dụng đất toàn bộ khuôn viên.

2/ Đối với nhà ở và đất ở chưa có giấy tờ hợp lệ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Nghị định 60/CP và quyết định 6280/QĐ-UB-QLĐT ngày 26/6/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố, thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 45/CP ngày 3/8/1996 của Chính phủ đối với diện tích đất trong định mức đất ở (quy định tại công văn số 191/UB-QLĐT ngày 19/01/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố) đối với diện tích đất ngoài định mức thu tiền sử dụng đất 100%.

3/ Đối với trường hợp có giấy tờ hợp lệ về nhà ở, khi tính thu tiền sử dụng đất, được tính trừ phần diện tích xây dựng nhà ở (nền nhà) đã có ghi trong giấy chủ quyền nhà và thu theo Nghị định 45/CP .

4/ Đối với trường hợp chuyển nhượng đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất trống), đã nộp tiền sử dụng đất, nay Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định thu hồi đất của chủ cũ giao đất lại cho chủ mới thì người chuyển nhượng đất phải đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất, người được giao đất phải đăng ký và đóng lệ phí trước bạ theo quy định.-

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT, UV/CT;
- Sở Nhà đất, Sở Tài chính;
- VPUB: CPVP;
- Tổ TM, QLĐT;
- Lưu.
PH. 42b

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt