BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3686/BHXH-BT
V/v hướng dẫn thu bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2009

Kính gửi:

-Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
-Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế,Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Thông tư Liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thựchiện Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn cụ thể mộtsố nội dung về mức thu BHYT như sau:

1 Người lao độnglà người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 thángtrở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp là đối tượng có tráchnhiệm đóng BHYT (quy đỉnh tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư Liên tịch số09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế -Tài Chính hướng dẫn thựchiện BHYT). Tiền lương, tiền công tháng đóng BHYT của đối tượng này là mức tiềnlương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động.

Phương pháp ghi mẫu biểu: Khiđơn vị lập danh sách lao động đóng BHXH bắt buộc, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) mẫu số 02a-TBH và danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYTvà BHTN mẫu số 03a-TBH, dòng người lao động là người nước ngoài ghi vào cột ghichú (Người nước ngoài chỉ đóng BHYT).

2. Trong thờigian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi connuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về BHXH thì người lao độngvà người sử dụng lao động không phải đóng BHYT nhưng vẫn được tính vào thờigian tham gia BHYT liên tục để hưởng chế độ BHYT (quy định tại điểm a khoản 1Điều 13 của Luật BHYT).

3. Đối với người lao động thuộcđối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì căn cứ đóng BHYTlà tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chứcvụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có); không bao gồmkhoản phụ cấp khu vực (quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật BHYT). Tiền lương nàytính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng.

4. Mức tiền công, tiền lương tốiđa để tính mức đóng BHYT là 20 lần mức lương tối thiểu chung tại thời điềm đóng(quy định tại khoản 5 Điều 14 của Luật BHYT).

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ hướngdẫn đơn vị sử dụng lao động thực hiện nội dung nêu tại điểm 1 công văn này từ01/10/2009; các điểm 2, 3, 4 của công văn này từ 01/7/2009.

5. Về hoa hồng đại lý: chưa chihoa hồng đại lý đối với các khoản thu BHYT tự nguyện thông qua đại lý thu phátsinh từ ngày 01/10/2009 trở đi. Trường hợp đơn vị đã trích và chi hoa hồng đạilý thì phải thu hồi. Việc chi hoa hồng đại lý thu BHYT của đối tượng tự nguyệntham gia từ ngày 01/10/2009 trở đi chờ văn bản hướng dẫn của liên Bộ Y tế, Tàichính, khi đó BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn thực hiện.

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phốthực hiện theo hướng dẫn trên, quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo kịp thờivề BHXH Việt Nam (Ban Thu) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc; (Đã ký)
- Các Phó TGĐ;
- Các Ban CST, CSYT, KT, TTTT;
- Lưu VT, BT (02 b).

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương