TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3686/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đinh Thiện Lý.
Địa chỉ: Lô P1 khu A đô thị mới nam thành phố, P.Tân Phong, TP.HCM.
Mã số thuế: 0300604002-005

Trả lời vănbản số 009/2011/THCSTHPTĐTL ngày 07/04/2011 của Trường về thuế thu nhập cá nhân(TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ tài chính hướng dẫn sửađổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính về thuếTNCN :

“Các tổchức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công,tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trảthu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoahồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cánhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụngthống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ cáctrường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (nhưtiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

Trường hợp tổchức, cá nhân thuê lao động theo thời vụ từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng vàcó hợp đồng lao động thì không áp dụng khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% theo từnglần chi trả thu nhập hay tổng thu nhập mà thực hiện tạm khấu trừ thuế theo Biểuluỹ tiến từng phần tính trên thu nhập tháng”;

Căn cứ quyđịnh nêu trên:

1)Trường hợp của Trường nếu thuê giáo viên thỉnh giảng theo hình thức thời vụ (trên3 tháng đến dưới 12 tháng) và có hợp đồng lao động thì khi chi trả thu nhập từtiền lương, tiền công, Trường thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo Biểu lũy tiếntừng phần tính trên thu nhập tháng. Cuối năm, các cá nhân này trực tiếp quyếttoán thuế với cơ quan thuế.

2) Trường hợpcác giáo viên thỉnh giảng chỉ ký hợp đồng dịch vụ với Trường không có hợp đồnglao động (các giáo viên này thuộc biên chế và ký hợp đồng lao động tại các đơnvị khác) thì khi chi trả tiền dịch vụ theo hợp đồng từ 500.000 trở lên Trườngcó trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN 10%.

Cục Thuế TPthông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này .

Nơi nhận:
Như trên
- Phòng PC;
- Phòng TNCN
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, TTHT
636_5500/11Vhdchau.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga