BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3686/TCT-KK
V/v khấu trừ hóa đơn sai thuế suất của bên mua hàng

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 1970/CT-KTrT ngày 17/6/2009 của Cục Thuế tỉnh Long An vềviệc hướng dẫn xử lý khấu trừ thuế GTGT mua vào sai thuế suất. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2(b),Mục III, Phần B, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuếsuất thuế GTGT mà các cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểmtra, phát hiện thì xử lý như sau:“Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hóa,dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn thuế suất đãđược quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuếđầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuếGTGT; Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suấtghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơnnhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán; Nếu thuếsuất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trênhóa đơn.”

Căn cứ quy địnhcủa pháp luật về thuế nêu trên, đối với hóa đơn GTGT đầu vào của doanh nghiệpmua hàng hóa, dịch vụ có thuế suất thuế GTGT cao hơn mức thuế suất quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì cơ quan thuế quản lý bên muathực hiện xác minh hóa đơn của bên bán, xác định bên bán đã kê khai, nộp thuếtheo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn GTGT thì cơ quan thuế quản lý bên mua thựchiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải cóxác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý bên bán.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CST (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái